Veelgestelde vragen

Algemeen
Aardgas is van de fossiele brandstoffen inderdaad de schoonste. Om ons klimaat te beschermen, moeten we van alle fossiele brandstoffen afstappen. Dit staat onder andere in het Klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 door bijna alle landen is ondertekend. Om een klimaatneutrale maatschappij te bereiken, moeten we dus ook van aardgas afstappen.
Ja, aardgasvrij wonen betekent op een andere manier uw woning én het water verwarmen, maar ook op een andere manier koken. Elektrisch koken is de meest voorkomende: met een inductiekookplaat of een keramische kookplaat.
Elk land heeft zijn eigen manier om aan de energietransitiedoelen te voldoen. Nederland en Duitsland doen dit beide op een andere manier. In Duitsland worden momenteel nog veel woningen verwarmd met het stoken van olie en bruinkool. Deze fossiele brandstoffen zijn qua CO2-uitstoot en impact op het milieu nog slechter dan aardgas. Duitsland gebruikt aardgas daarom als transitiemiddel om op termijn op een CO2-neutrale manier woningen en water te verwarmen. In Nederland zijn er relatief weinig woningen die nog verwarmd worden met olie en bruinkool. Daarnaast heeft Duitsland al mooie stappen gezet rondom het opwekken van hernieuwbare energie uit de zon en wind met zonneweides en windmolenparken. Nederland loopt wat dat betreft nog achter ten opzichte van Duitsland.
Het verduurzamen én aardgasvrij maken van uw woning is met name een goede investering in de toekomst. Toch heeft u direct voordelen van een volledig duurzame, aardgasloze woning. Allereerst is de woning comfortabeler en veiliger dan een niet geïsoleerde, gasgestookte woning. Dat merkt u vrijwel direct. Daarnaast stijgt de verkoopwaarde van uw woning.
Zonnepanelen kunnen op elk moment geplaatst worden, maar vallen momenteel niet onder dit project. Met eigen zonnepanelen wekt u zelf duurzame elektriciteit op. Is uw dak aan vervanging toe? Dan kunt u beter eerst uw dak renoveren alvorens panelen te plaatsen.
Ja, mits aanvoertemperatuur kleiner gelijk 80 graden.
Indien gewenst dient men zelf subsidie aan te vragen voor de kookplaat en installatie ervan. Dit moet in eigen beheer worden uitgevoerd.
Ja, maar ook zij beslissen zelf of ze deelnemen.
Ja, er is genoeg energie. Sterker nog, in onze regio is de duurzame opwekpotentie groter is dan de energievraag.
De gemeente heeft subsidie aangevraagd bij het Rijk en heeft de regie over de uitvoering van de proeftuin, samen met inwoners en partners als woningcorporaties en Het Groene Net.
Wij hebben een shortlist van leveranciers voor de isolatie voor u samengesteld. Deze kunt u vinden op deze website bij de nieuwsbericht actueel.
Proces en planning
Deelname aan de proeftuin is niet verplicht, u beslist zelf of u meedoet. U kunt ervoor kiezen op dit moment geen actie te ondernemen en uw woning op een later moment aardgasvrij te maken. In dat geval zijn de voordelen die aan de collectieve aanpak zijn verbonden (waaronder de subsidie van de gemeente Sittard-Geleen) niet van toepassing.
Ja. Voor de uitbreiding van het ondergrondse warmtenet zijn (graaf)werkzaamheden nodig.
Op dit moment heeft de gemeente Sittard-Geleen subsidie aangevraagd en ontvangen voor Limbrichterveld Noord. De ambitie is om ook voor Zuid subsidie aan te vragen. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van de eerste fase.
Alles word ,in alle redelijkheid, in de originele staat teruggebracht. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde groenvoorzieningen die niet direct terug komen omdat deze zijn aangeplant. .
Kosten en subsidie
Ja. Deelname aan de collectieve regeling biedt voordelen. De subsidie van het Rijk wordt niet alleen ingezet om het ondergrondse leidingennetwerk van Het Groene Net in de wijk uit te breiden en aan te leggen. Het toegekende bedrag wordt ook gebruikt voor de maatregelen die nodig zijn om de individuele woningen en panden in het plangebied geschikt te maken voor aansluiting op Het Groene Net. Denk aan een Transitiescan, isolatie, het aanpassen van de meterkast en het vervangen van de kookplaat. Door collectiviteit is er eveneens sprake van lagere prijzen voor het totale pakket aan duurzaamheidsmaatregelen.
Dat zou mooi zijn, maar daarvoor zijn we afhankelijk van landelijke regelgeving en subsidies.
Om in aanmerking te komen voor de bijdrage/subsidie van de gemeente Sittard-Geleen, dient u binnen dit project uw woning aardgasvrij te maken. U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie, HR++ glas in verblijfsruimten, een elektrische kookplaat, het aansluiten van de elektrische kookplaat, het en waar nodig aanpassen van de meterkast t.b.v. de elektrische kookplaat én het verwijderen van de aardgasaansluiting.

Landelijk en provinciaal zijn er op dit moment ook subsidiemogelijkheden. Zo is er een subsidie beschikbaar voor het plaatsen van warmtepompen, biomassaketels, pelletkachels en zonneboilers. Dit is de ISDE subsidie van RVO. Meer informatie over deze subsidie vindt u via de website van RVO.
Nee dat kan niet. Kozijnen zijn niet opgenomen in de subsidieverordening.
Nee alleen de kookplaat valt binnen de subsidie.
Zie artikel 1 lid t. van de subsidieverordening - Verblijfsruimte. In het geval van een woning kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een woonkamer, slaapkamer of keuken. Toiletruimtes, badruimten, een garage, berging of technische ruimte zijn voorbeelden van ruimten die geen verblijfruimte zijn.
Aanvragen dienen uiterlijk 31 december 2021 om 17:00 uur te zijn ontvangen.
Wanneer een spouwmuur voorafgaand aan 30 maart 2017 reeds is voorzien van isolatie komt – ongeacht het gebruikte isolatiemateriaal en de gerealiseerde isolatiewaarde – het bij isoleren of het vervangen van de oude spouwmuurisolatie niet voor subsidiëring in aanmerking. In dit specifieke geval – wanneer er reeds sprake is van spouwmuurisolatie – kan wel subsidie worden gevraagd voor het isoleren van het bestaande dak of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (dakisolatie) of voor het isoleren van de bestaande vloer of bodem van verblijfsruimten (vloerisolatie), tot een maximaal totaalbedrag van € 1500,- (zoals dat ook bij spouwmuurisolatie geldt). Het hierbij gebruikte isolatiemateriaal dient ten minste een isolatiewaarde te hebben van Rd 3,5 [m2K/W]. Artikel 7 lid 2 van de subsidieverordening.
Artikel 5.3 subsidieregeling: Voor zover een aanvrager wenst meerdere van de in het voorgaande lid genoemde categorieën gebouwgebonden maatregelen uit te voeren, komt voor subsidiëring in aanmerking de som van de in het voorgaande lid genoemde bedragen die met de uit te voeren gebouwgebonden maatregelen gepaard gaan. Het resulterende totaalbedrag (maximaal € 5.485,- bij het treffen van alle gebouwgebonden maatregelen) kan voor het geheel van de aangevraagde gebouwgebonden maatregelen worden ingezet.
Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Het warme water, dat afkomstig is van een warmtebron in de buurt, wordt via geïsoleerde leidingen getransporteerd naar woningen en gebouwen. Het warme water wordt ingezet om deze woningen en gebouwen te voorzien van verwarming en in het geval van Het Groene Net ook warm water. Hierdoor is verwarmen met aardgas niet meer nodig.

Het Groene Net is een warmtenet dat reeds aanwezig is in de wijk. De warmte van Het Groene Net is afkomstig van twee warmtebronnen: de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) en van bedrijventerrein Chemelot. De gemeente Sittard-Geleen en Energieleverancier Ennatuurlijk zijn beiden eigenaar van Het Groene Net. Inmiddels zijn al circa 600 huishoudens aangesloten op Het Groene Net. Meer informatie over Het Groene Net is terug te vinden op de website van Het Groene Net.
Het Groene Net maakt gebruik van de restwarmte uit de processen van Chemelot. Als Chemelot besluit om al haar fossiele brandstoffen in te wisselen voor duurzame alternatieven, zal Chemelot nog steeds restwarmte hebben uit haar processen. Fabrieken worden daarnaast ook efficiënter, maar de komende decennia zal er zeker voldoende warmte beschikbaar zijn voor het warmtenet.
Het Groene Net levert het systeem volledig werkend op en koppelt de verwarmingsleidingen aan het systeem. Hiervoor betaalt u een eenmalige aansluitbijdrage.
Nee, dit is niet verplicht. Wij adviseren u echter wel om uw woning te isoleren om a) uw energieverbruik te verlagen en b) het comfort in uw woning te verhogen.
Het Groene Net wordt aangelegd in uw wijk en (voor zover bij ons bekend) wordt er qua capaciteit rekening gehouden met vrijwel de hele wijk. Als u ervoor kiest om niet nu tijdens het project Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord deel te nemen, maar in de toekomst wel een aansluiting wil, zal dat qua capaciteit waarschijnlijk geen probleem zijn. U moet er wel rekening mee houden dat de kosten dan anders kunnen zijn dan nu: nu is het mogelijk om in één keer meerdere woningen aan te sluiten, waardoor het goedkoper kan. Daarnaast kunt u nu gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Sittard-Geleen om maatregelen te treffen voor energiebesparing in uw huis. Als u over een aantal jaar een aansluiting wilt, kan het zijn dat dit duurder is dan nu. Dit omdat er dan opnieuw gegraven moet worden om nieuwe leidingen van uw woning naar de hoofdleiding in de straat moet komen.
Wie is aangesloten op het warmtenet mag vertrouwen op dezelfde leveringszekerheid als een aansluiting op aardgas biedt. Storingen komen dus zelden voor.
Warmtepomp
Een warmtepomp maakt gebruik van warmte uit lucht, water of bodem en zet deze warmte om in bruikbare warmte voor het verwarmen van uw woning. Een warmtepomp is vergelijkbaar met een ijskast, alleen andersom: een koelkast onttrekt warmte aan de binnenkant, waardoor de temperatuur in de koelkast daalt. De koelkast geeft warmte af aan de buitenlucht, dit kunt u vaak voelen aan de achterkant van een koelkast. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht, water of de bodem en zet deze warmte in om de woning te verwarmen.
Een warmtepomp-leverancier naar eigen keus. U gaat op zoek naar een zelfgekozen leverancier voor de aanschaf van een (volledige) warmtepomp en bijbehorende maatregelen. U kunt hiervoor diverse offertes aanvragen. Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met Dubbel Duurzaam. Dubbel Duurzaam kan u in contact brengen met o.a. warmtepompleveranciers.
In het transitierapport vindt u een indicatie** van de eenmalige kosten van een warmtepomp (en bijbehorende maatregelen) én een indicatie** de jaarlijkse kosten voor de warmtepomp. De eenmalige kosten van een warmtepomp zijn afhankelijk van de maatregelen die reeds aanwezig zijn in uw woning. Denk aan vloerverwarming of radiatoren geschikt voor laagtemperatuurverwarming, isolatiemaatregelen e.d. Bij het gebruik van een volledige warmtepomp, vervalt u jaarlijkse gasrekening. Uw elektriciteitsrekening wordt wel aanzienlijk hoger. Dit komt omdat u uw woning volledig elektrische manier gaat verwarmen.

**De indicatieve kosten in het rapport zijn gebaseerd op het huidige gasverbruik van de bewoner. Deze berekening is uitgevoerd met cijfers van de Autoriteit Consument & Markt, Enexis en MilieuCentraal.
Nee, niet verplicht maar wel essentieel voor een goedwerkend warmtepompsysteem. Een warmtepomp is pas efficiënt wanneer uw woning volledig en zeer goed is geïsoleerd. Het gaat hier om het isoleren van uw vloer, beglazing, buitenmuren en uw dak. Hier komt een ook mechanisch ventilatiesysteem bij kijken die uw woning voorziet van schone lucht en vuile lucht afvoert zonder warmte- en koude verlies.
Het is mogelijk om nu een warmtepomp aan te schaffen, maar het is ook in de toekomst mogelijk. Dit is een afweging die u zelf kunt nemen. Als u nu meedoet aan het project Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord, kunt u gebruik maken van de subsidies die de gemeente Sittard-Geleen beschikbaar stelt voor het verduurzamen van uw woning. Naast deze subsidie is er ook een andere subsidiemogelijkheid: de Investeringssubsidie Duurzame Energie van RVO. De proeftuin-subsidie van de gemeente Sittard-Geleen is alleen geldig tijdens dit project en het is niet bekend tot wanneer de subsidie van RVO beschikbaar is.
Het Groene Net
De afleverset totaal bevat warmtewisselaar cv (inclusief pomp) en warmtewisselaar warm tapwater zoals deze in de modelwoning te zien is. In bijna alle gevallen kan de aanwezige thermostaat hergebruikt worden.
De afleverset wordt opgehangen op de plek waar momenteel de HR-ketel hangt. Afvoer condenswater, expansievat, vulpunt en 220 WCD worden (her)gebruikt.
Dit mag niet in meterkast van de watermaatschappij i.v.m. legionella op de koudwaterleiding. Er moet 1 meter van de waterleiding worden afgebleven.
Elke maand opzegbaar, afkoopsom van € 423 euro inclusief BTW
Inventum IKI6030 4 pits induction booster- 60 cm
De leidingen gaan in principe langs de gevel van de woning omhoog naar de zolder. Deze leiding wordt afgedekt met een koof. De warmte leiding die voor meerdere woningen geldt gaat op de erfgrens van de woningen omhoog. Bij de huisbezoeken word de definitieve locatie bepaald.
Ja, Het Groene Net heeft genoeg warmte beschikbaar. Sterker nog, in onze regio is de duurzame opwekpotentie groter is dan de energievraag. Daarnaast maakt Het Groene Net maakt gebruik van meerdere grote bronnen én maakt het warmtebedrijf gebruik van piek- en backup systemen, die ervoor zorgen dat er altijd warmte beschikbaar is.
In het transitierapport vindt u een indicatie* van de eenmalige aansluitbijdrage én een indicatie* van de jaarlijkse kosten voor warmte bij Het Groene Net. De jaarlijkse kosten die in rekening worden gebracht bij warmte bestaan (net als bij gas) uit vaste en variabele kosten. Net als alle andere warmtenetten in Nederland, zijn de prijzen van Het Groene Net gekoppeld aan de Warmtewet. Daarin staan maximale bedragen die warmtenetten mogen hanteren. Deze bedragen zijn tot op heden gekoppeld aan de huidige aardgasprijs (bij een jaarcontract met de energieleverancier). Door het Rijk wordt bekeken of het mogelijk is om de warmteprijs van de aardgasprijs los te koppelen.
Het Groene Net wordt aangelegd in uw wijk en (voor zover bij ons bekend) wordt er qua capaciteit rekening gehouden met vrijwel de hele wijk. Als u ervoor kiest om niet nu tijdens het project Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord deel te nemen, maar in de toekomst wel een aansluiting wil, zal dat qua capaciteit waarschijnlijk geen probleem zijn. U moet er wel rekening mee houden dat de kosten dan anders kunnen zijn dan nu: nu is het mogelijk om in één keer meerdere woningen aan te sluiten, waardoor het goedkoper kan. Daarnaast kunt u nu gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Sittard-Geleen om maatregelen te treffen voor energiebesparing in uw huis. Als u over een aantal jaar een aansluiting wilt, kan het zijn dat dit duurder is dan nu. Dit omdat er dan opnieuw gegraven moet worden om nieuwe leidingen van uw woning naar de hoofdleiding in de straat moet komen.
Tot februari 2019 bedroegen de service- en administratiekosten € 2,42 per factuur. Afhankelijk van de manier waarop u de factuur wilde ontvangen en betalen, kon Het Groene Net daarop korting geven. Door processen te automatiseren zakte het basistarief voor service- en administratiekosten tot € 1,00 per factuur. Ook op dit basistarief kunnen we korting geven. Hoeveel? Dat bepaalt u zelf. Wilt u via handmatige overschrijving betalen en de factuur per post ontvangen? Dan geldt voor u het basistarief en brengen we € 1,00 incl. BTW per factuur in rekening. Wilt u via handmatige overschrijving betalen en ontvangt u de factuur graag per e-mail? Dan geven we € 0,50 korting op het basistarief en blijft er € 0,50 incl. BTW per factuur over. Wilt u via automatische incasso betalen en uw jaarafrekening per post ontvangen? Dan geven we € 1,00 korting op het basistarief. Uw maandelijkse voorschotfacturen kunt u inzien via Mijn Warmte. Wilt u via automatische incasso betalen en uw jaarafrekening per e-mail ontvangen? Dan geven we eveneens € 1,00 korting op het basistarief. (bron: Het Groene Net)
Wanneer u betaalt via handmatige overschrijving passen wij de hoogte van uw voorschot automatisch aan, deze wordt hierdoor iets lager. Wanneer u betaalt middels automatische incasso verandert er niets.
De tarieven die vanaf 1 januari 2021 gelden voor gezinnen en kleine bedrijven vindt u in het tarievenblad: Tarievenblad warmte - koude consument en klein zakelijk op de website van Het Groene Net.
Voor het verhelpen van storingen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen naar het telefoonnummer 085-273 45 87.